Ochrana osobních údajů

 1. Helper.family zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Helper.family, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Helper.family o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu užívání služeb Helper.family a v případe dvou let k nepřihlášení uživatelem k účtu na Helper.family dojde k automatickému vymazání osobních údajů z databáze.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Helper.family odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Helper.family.
 8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Helper.family nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Helper.family o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Helper.family povinen tuto informaci předat. Helper.family má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Helper.family a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při Registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Helper.family na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 11. Uživatel souhlasí, aby Helper.family analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu Helper.family, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál Helper.family prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu Helper.family, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@helper.family a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.

Podmínky uživání

Pro tvůrce portálu www.helper.family je nejvyšší prioritou seriózní jednání. Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a spokojenost uživatelů. Veškeré základní funkce portálu jsou zdarma. K jejich využívání je nutná pouze registrace.

1. Registrace

1.1 – Veškeré údaje získané od uživatelů budou užity výhradně pro vnitřní potřebu portálu a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám kromě osobám registrovaným v rámci příslušné rodiny.

1.2 – Emailové adresy ani jiné osobní údaje nebudou poskytnuty žádné společnosti pro rozesílání nevyžádané pošty, či jiné reklamní nebo obchodní sdělení.

2. Nahrání fotografií, událostí a dalších informací

2.1 – Nahráním fotografie, vložením události a využitím dalších sdílejících funkcí souhlasíte se zveřejněním této informace ostatním členům Vaší rodiny.

3. Ostatní

3.1 – Provozovatelé stránek neručí za žádné škody vzniklé používám portálu. Nenesou také zodpovědnost za gramatické či jiné chyby. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku.

3.2 – Provozovatelé stránek si vyhrazují právo smazat jakoukoliv Vámi vloženou informaci, smazat nevhodné komentáře, příspěvky v diskusi a uživatelské účty bez písemného upozornění.

3.3 – Žádné údaje vyplněné uživatelem nesmí porušovat zákony ČR, nesmí obsahovat vulgární výrazy, reklamu a výrazy propagující rasismus nebo pornografii.

3.4 – Provozovatelé stránek neručí za porušování autorských práv při přidávání fotografií uživateli.

Porušení podmínek může vést k písemnému upozornění, popřípadě zrušení účtu.